Kära medlem i församlingsrådet i min församling Johannes!

Jag skriver till dig därför att det är församlingsrådet som skall leda församlingens verksamhet och främja dess andliga liv, gudstjänster, kristen fostran, själavård, diakoni och mission.

Församlingen är inte ett företag, där kyrkoherden är vd, församlingsrådet en styrelse, som bara godkänner den operativa ledningens planer, och medlemmarna kunder, som de anställda producerar tjänster åt.

Jag vill se församlingen som en gemenskap, där medlemmarna själva tar ansvar för, planerar och utformar verksamheten. Församlingen är så stor att alla inte direkt kan vara med och påverka. Därför väljer vi församlingsråd.

Du företräder dem som röstar på dig och alla församlingsmedlemmar som du har kontakt med och träffar i ditt dagliga liv.

Jag hoppas att församlingsrådet självt skall vara en gemenskap, där ni lär känna varandra och stöder varandra både i er uppgift och i ert andliga liv. Jag hoppas att den gemenskapen skall innesluta också de anställda, så att alla verkar i samma riktning.

Jag hoppas att alla medlemmar i församlingsrådet ges möjlighet och är villiga att använda sin kunskap och erfarenhet i resursgrupper för ekonomi, information och församlingens olika verksamhetsformer.

Jag hoppas att du aktivt deltar i församlingens gudstjänster och övriga verksamhet, för fram önskemål från dem du möter, eftisföräldrar, ungdomar, körsångare, pensionärer, m.fl., och uppmuntrar dem att engagera sig och bära ansvar i församlingen.

Det är viktigt att församlingen beaktar sina medlemmars önskemål. Vår församling har en högkyrklig tradition, men vi kunde satsa mera på andra gudstjänster som utformas av församlingsmedlemmarna själva. Regnbågsmässan i samarbete med Regnbågsankan är ett gott exempel på hur vi kan samarbeta med medborgarorganisationer.

Diakonin skall framför allt handla om att engagera församlingsmedlemmar att ta ansvar för dem som lider nöd och inte minst för de många ensamma i vår församling. En speciell utmaning är de flyktingar och hemlösa romer som finns på vårt område.

Vår församling är Rättvis handel-församling och samfälligheten har kyrkans miljödiplom. Jag hoppas att församlingen tar det på allvar och uppmuntrar och stöder medlemmarna att leva hållbart. Det innefattar ett aktivt engagemang för mission och internationell diakoni.

I församlingsrådet finns många som stöder förnyelserörelsen Kom alla. Jag hoppas vår församling lever upp till rörelsens motto: Kristi kyrka är till för alla!

Ulf Särs, pensionär

Publicerad i Kyrkpressen, Helsingfors Extra 23.10.2014

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *