Påverka i kyrkan

Kyrkomötet behandlar ärenden som gäller kyrkans lära och arbete samt kyrkans lagstiftning, förvaltning och ekonomi. Kyrkomötet består av biskoparna och 96 stiftsvis valda ombud, av vilka 32 är präster och 64 lekmän. Dessutom hör till kyrkomötet en företrädare för statsrådet, fältbiskopen och ett ombud för samerna. Totalantalet ombud är 109.

Kyrkomötets verksamhetsperiod är fyra år. Kyrkomötet samlas två gånger i året för en vecka i sänder, i maj och november. Kyrkomötesombuden verkar i utskott, som samlas också mellan sessionsveckorna.

Kyrkomötets viktigaste uppgifter är att:

  • anta bibelöversättningar, den kristna läran, psalmboken, kyrkohandboken och mässmelodierna
  • behandla frågor som gäller kyrkans tro och lära
  • göra förslag till riksdagen om stiftande, ändring och upphävande av kyrkolagen
  • godkänna kyrkoordningen
  • godkänna kyrkans valordning
  • fastställa budgeten för kyrkans centralfond och besluta hur mycket församlingarna årligen skall betala till centralfronden
  • besluta om inrättande av stift eller ändring av dess gränser
  • besluta om kyrkans relationer till andra kyrkor, religiösa samfund och mellankyrkliga organisationer samt samarbetet med dem
  • inrätta och indra ärkebiskops-, biskops- och ecklesiastikrådstjänster
  • välja ecklesiastikråd och andra ledamöter i kyrkostyrelsen

Läs mera om kyrkomötets beslut på webbplatsen Sacrista.