“För en begrundande etiskhet och en intellektuellt motiverad verksamhet!

Maiju Lehmijoki-Gardner, Affiliate Professor, Maryland, USA

Jag stöder rörelsen Kom alla, därför att den påminner oss om att den kristna traditionen är intellektuellt utmanande och livsåskådningsmässigt mångfacetterad. Kyrkan är inte en ensaksrörelse utan den bär inom sig ett rikt andligt arv från många århundraden. Inom den verkar också visdom från många kulturkretsar. Man måste aktivt slå vakt om denna mångfald, ty i vår tid har religionerna ofta utnyttjats för förenklade ideologiska syften.

Rörelsen Kom alla utmanar till verksamhet för en pluralistisk och mångsidig kristendom. Jag förenar mig med en sådan inriktning på verksamhet, ty en verklig förståelse testas först i vår förmåga att verka för de mål vi anser vara riktiga. Till det bästa i kristendomen hör en begrundande etiskhet och en intellektuellt motiverad verksamhet. I detta ingår att man slår vakt om dygden hopp och tron på att det är viktigare att verka för en sak som man anser riktig än att kritisera det som man anser vara fel. Åtminstone är det en mer utmanande uppgift. Jag tror och hoppas att rörelsen Kom alla inspirerar oss att anta denna utmaning.