Kirkon avioliittoselvitysten puutteet puhuttavat

Professori Urpo Kangas pitää kirkkohallituksen selvitystä ”keittiöjuridiikkana”

Tasa-arvoiseen avioliittolakiin liittyvät selvitykset herättävät keskustelua kirkossa. Kirkon uudistajien Tulkaa kaikki -liikkeen tilaisuudessa lauantaina 22. lokakuuta Helsingissä keskusteltiin muun muassa erilaisten laintulkintojen synnyttämästä tilanteesta.

Piispainkokous ja kirkkohallitus ovat uuden avioliittolain vaikutuksista antamissaan kannanotoissaan katsoneet, että papeilla ei olisi oikeutta vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja jatkossakaan. Helsingin hiippakuntavaltuuston mielestä vihkimisille ei ole estettä.

Siviilioikeuden professori Urpo Kangas pitää kirkkohallituksen tiistaina julkaisemaa avioliittolakiin liittyvää oikeudellista selvitystä juridisesti heiveröisenä. ”Selvitys ei ole juridisesti korkeatasoinen”, Kangas sanoi alustaessaan asiasta lauantaina Helsingissä.

Kirkkohallituksen selvityksessä esitetty tulkinta on muutenkin jakanut näkemyksiä. Selvityksen hyväksyneen kirkkohallituksen täysistunnon kaksi jäsentä, kirkkoherra Kalervo Salo ja kv-asiantuntija Tarja Kantola jättivät päätökseen eriävän mielipiteen, jossa kiinnitettiin huomiota kirkon jäsenten tasa-arvoisen kohtelun näkökulman sivuuttamiseen.

Helsinkiin kokoontuneet uudistusmieliset papit ja maallikot pitivät tärkeänä, että avioliittolain vaikutuksista käydään tosiasioihin perustuvaan keskustelua eikä ristiriitoja lakaista maton alle erilaisin puutteellisin selvityksin. Keskiöön tulee nostaa kirkon jäsenten oikeudet ja yhdenvertainen kohtelu.

Professori Kangas: ”Keittiöjuridiikkaa”

Kankaan mukaan kirkkohallituksen käsitys juridisesta hierarkiasta on virheellinen. Kirkkohallitus nostaa kirkkokäsikirjan juridisessa hierarkiassa perustuslain yläpuolelle väittäessään, että käsikirjan sukupuoliin viittaavat sanat riittäisivät oikeuttamaan perustuslain ja avioliittolain määräysten sivuuttamisen. Perustuslaissa säädetään ihmisten yhdenvertaisuudesta. Avioliittolaki ei 1.3.2017 lähtien erittele avioliittoon aikovien henkilöiden sukupuolia. Oikeudellisesta näkökulmasta käsikirja on eräänlainen opas, jonka mukaan kirkolliset toimitukset suoritetaan.

Kangas kiinnitti huomiota kirkkohallituksen käsitykseen, jonka mukaan ”papilla ei ole yleistä vihkimisoikeutta”.

”Tämä on merkillistä, koska laissa nimenomaan todetaan, että on. Kirkkohallitus soveltaa tässä keittiöjuridiikkaa. Ei voi olla virassa olevaa pappia, jolla ei olisi oikeutta vihkiä.”

Kangas tähdensi myös, että koska papin vihkioikeuden antaja ei ole kirkko vaan valtio, kirkolla ei edes periaatteessa ole oikeutta rajoittaa papin oikeutta ja velvollisuutta vihkiä. Rajoitus olisi mahdollinen vain, jos kirkolla itsellään olisi asiasta laintasoinen määräys. Tällaista määräystä ei ole. Virkavelvollisuudesta kieltäytyminen taas voi johtaa jopa syytteeseen syrjintärikoksesta.

Kankaan mielestä kirkon olisi viisaampaa ratkaista suhteensa avioliittolakiin itse kuin jättää se syyttäjien ja tuomarien varaan. Ratkaisu olisi se, että kirkko alkaisi noudattaa avioliittolakia normaaliin tapaan eli vihkisi sitä pyytävät parit, mutta jättäisi viranhaltijoille myös mahdollisuuden kieltäytyä vihkitoimituksesta.

Kankaan mukaan kirkon olisi syytä ”ojentautua ja ymmärtää, että avioliittolaki on Suomen voimassa olevaa oikeutta ja sitä on syytä noudattaa”. Avioliittolaki ei tule palaamaan vanhaan malliinsa, Kangas sanoi.

Ennen kuin kirkko ryhtyy minkäänlaisiin rankaisutoimiin avioliittolakia noudattavien pappien rankaisemiseksi, sen tulisi Kankaan mukaan miettiä, onko se valmis kantamaan myös seuraukset.

”Lähteekö kirkosta silloin tuhansia vai kymmeniä tuhansia”, Kangas kysyi.

Lauantaina Alppilan kirkossa Helsingissä pidetyn seminaarin järjestäjä oli Tulkaa kaikki -liike, joka kokoaa kirkon uudistamista tavoittelevia kirkon jäseniä.

Lisätietoja:

Vesa Hirvonen, puh. 050 346 1084
Johanna Korhonen, puh. 040 510 5906