Helsingin hiippakuntavaltuusto: Kirkko voi vihkiä kaikki parit

Helsingin hiippakuntavaltuuston näkemyksen mukaan kirkon tulee sopeutua avioliittolain muutokseen siten, että se alkaa vihkiä ja siunata kaikki avioparit, jotka tätä seurakunnalta pyytävät. Hiippakuntavaltuuston mukaan ihmisiä ei tule asettaa eriarvoiseen asemaan seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Kirkko ei ole asettanut omassa lainsäädännössään rajoituksia vihittävien sukupuolelle. Näistä seuraa, että sekä yksilöitä että aviopareja on kohdeltava yhdenvertaisesti myös kirkossa.

Hiippakuntavaltuusto hyväksyi torstaina 13.10.2016 kannanoton, jossa se ilmaisi tahtotilansa asiassa. Kannanotto hyväksyttiin äänin 13—6 (yksi tyhjä, yksi poissa).

Kannanotto sisältyy hiippakuntavaltuustolle tehdyn jäsenaloitteen käsittelyn yhteydessä hyväksyttyyn ponteen. Valtuusto päätti jättää raukeamaan esityksen, jossa pyydettiin kapitulia antamaan seurakunnille toimintaohjeet avioliittolain muutoksesta. Ohjeiden antamista vaikeuttaa hiippakuntavaltuuston mukaan se, että tilanne on oikeudellisesti monitulkintainen.

Aiemmin syksyllä piispainkokous ilmaisi kantanaan kirkkokäsikirjan teksteihin nojautuen, että kirkko ei voi vihkiä samasukupuolisia aviopareja eikä siunata heidän liittojaan käsikirjan kaavaa soveltaen. Hiippakuntavaltuusto kiinnittää huomiota toiseen mahdolliseen laintulkintamalliin: lainsäädäntö mahdollistaa 1.3.2017 jälkeen myös samasukupuolisten parien kirkollisen vihkimisen ja siunaamisen ilman eri päätöstä. Lainsäädännössä ei ole määräystä, joka tämän kieltäisi, ja käsikirjaa on sekä luvallista että suotavaa soveltaa tilanteiden mukaan.

Hiippakuntavaltuustolla, kuten myöskään piispainkokouksella, ei ole asiassa ratkaisuvaltaa. Kirkon säädösten ja kirkkokäsikirjan muutoksista vastaa kirkolliskokous, joka kuitenkaan ei ole tehnyt mitään päätöksiä näiden päivittämisestä avioliittolain muutokseen liittyen. Kysymyksen eri laintulkintojen oikeellisuudesta ratkaisee viime kädessä oikeuslaitos, mikäli erilaisista käytännön ratkaisuista aiheutuu oikeudellisia prosesseja.

Hiippakuntavaltuusto korostaa, että asiassa ei ensisijaisesti ole kyse pappien oikeuksista tai velvollisuuksista vihkiä tai siunata tai olla niin tekemättä. Asiassa on kyse seurakuntalaisten elämästä, heidän palvelemisestaan ja seurakunnan mukanaolosta elämän tärkeissä käännekohdissa. Tästä seuraa, että asia tulee ratkaista palvellen ensisijaisesti niitä, joita se henkilökohtaisesti koskee – ei niitä, joille ajatus samasukupuolisesta avioliitosta on uskonkäsityksen tai muun syyn takia ongelmallinen.

Hiippakuntavaltuusto pitää valitettavana, että kirkon säädöstöä ei ole ajoissa korjattu uutta tilannetta vastaavaksi ja yksiselitteiseksi. Tämä tehtävä kuuluu kirkolliskokoukselle. Toistaiseksi jatkuva monitulkintainen tilanne on valitettavasti omiaan herättämään ja ylläpitämään ristiriitoja avioliittokysymyksen ympärillä. Hiippakuntavaltuuston mielestä on tärkeää, että kaikkien seurakuntalaisten hääjuhlat voidaan viettää hyvillä mielin ja iloiten, ilman hallinnollisen kiistelyn tuomaa häiriötä.

”Vastakkainasetteluille ei ole tarvetta. Kirkko on keskusteleva yhteisö, ja tässä tilanteessa kaikkien asiasta kiinnostuneiden on tuotava esiin eri tulkintamallit ja vaihtoehdot. Olen iloinen Helsingin hiippakuntavaltuuston käymästä asiallisesta ja hengeltään ystävällisestä keskustelusta, jonka tuloksena kannanotto hyväksyttiin”, hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja Johanna Korhonen sanoo.

Hiippakuntavaltuusto on hiippakunnan hallintoelin, jonka tehtävä on ”tukea ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa sekä suorittaa sille kuuluvat muut kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja kirkon vaalijärjestyksessä annetut tehtävät”. Jäseniä ovat vaaleilla valitut seurakuntalaisten edustajat ja papit. Helsingin hiippakuntaan kuuluvat Helsingin, Vantaan ja Itä-Uudenmaan seurakunnat.

Lisätietoja:

Helsingin hiippakuntavaltuusto
Wiking Vuori, varapuheenjohtaja, puhelin 044 566 9767
Johanna Korhonen, puheenjohtaja, puhelin 040 510 5906
Sami Ojala, jäsen, puhelin 050 370 2343